Klachtenregeling

De Wolkom is aangemeld bij stichting klachtencommissie gezondheidszorg (LKGZ) wat nu ECKG heeft Expertise centrum klacht en gezondheidsrecht

Klachtenregeling bij De Wolkom in 4 stappen:

STAP 1 Als u niet tevreden bent over de zorg en hulp zeg het tegen de zorgverlener.

STAP 2 U kunt ook een klacht indienen met het klachtenformulier (clienten krijgen dit bij het ondertekenen van de zorgovereenkomst of ten alle tijde op te vragen via de mail, zie contact)

Klacht te verdelen over onderdelen en hun specificaties aan de
hand van de beroepscode van Verpleegkunde, Maatschappelijk
Werk en Wet Kwaliteit en Geschillen zorg (WKKGZ):

BEROEPSHOUDING
• (respect in contact- deskundig- bekwaam- dossiervorming-
geheimhouding)

SAMENWERKING CLIENT EN ZORGVERLENER
• (Respect- geheimhouding- waardigheid- vertrouwen-
zorgovereenkomst- informeren over de zorg en
begeleiding- werkplan/ondersteuningsplan-
bereikbaarheid- vervanging)

SAMENWERKING ANDERE ORGANISATIES EN ZORGVERLENER
• (geheimhouding- informatieverstrekking- overleg-
samenwerking- bereikbaarheid- dossiervorming-
client informeren)

GEHEIMHOUDING
• (kan in alle onderdelen voorkomen)

OVERIGE
• (eigen omschrijving klacht)

1 Klacht via zorgverlener (tijdsbestek 1 week)

STAP 3 Na het indienen van uw klacht zal onderstaande volgorde worden gevolgd.…

Als u een klachtenformulier heeft ingevuld en opgestuurd naar De Wolkom, dan neemt De Wolkom contact met u op om binnen 5 werkdagen een gesprek met u te plannen. Als u er tegenop ziet met de zorgverlener het eerste gesprek aan te gaan dan dient u de vervanger van de zorgverlener op de hoogte te stellen (in de zorgmap en als bijlage van de zorgovereenkomst vind u de gegevens van de vervanging). Deze kan de eerste aanzet tot gesprek geven. Misschien is er sprake van een misverstand. Een gesprek kan het probleem oplossen.

2 Klacht via klachtenfunctionaris (vanaf 2016)

Is uw klacht na een gesprek met de zorgverlener niet opgelost? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris van LKGZ, waarbij De Wolkom is aangesloten. In overleg met De Wolkom kunt u contact opnemen voor een vervolg afhandeling klacht. Binnen enkele weken krijgt u antwoord met oplossing.

3 Klacht via klachtencommissie (dit is alleen nog in 2015)

Is uw klacht nog niet opgelost, dan kunt u ook met uw klacht naar de klachtencommissie van waarbij De Wolkom is aangesloten. De commissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak. De Wolkom kan op grond van de uitspraak eventueel maatregelen nemen. De Wolkom is niet verplicht de uitspraak van de klachtencommissie over te nemen. Binnen 6 weken krijgt u antwoord met een oplossing.

4 Klacht via Geschillencommissie commissie Zorginstellingen

Als een van de laatste middellen, om uw klacht goed te laten behandelen als voorgaande niet voldoende is,is er nog de geschillencommissie. Heeft u schade opgelopen door een behandeling of bent u onvoldoende geholpen Dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorginstellingen. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. De partijen zijn verplicht zich aan de uitspraak te houden. De Wolkom is nog niet geregistreerd. Er is nl nog geen duidelijke richtlijn.

STAP 4 Bij voortgang van de samenwerking door De Wolkom zal een kwaliteitstoetsing formulier worden opgestuurd

(meting tevredenheid cliënt – organisatie). Dit na 1 maand, tellende vanaf datum oplossing klacht. Er zal actie worden ondernomen indien dit gewenst is naar aanleiding van de ingevulde meting, De verwerking hiervan komt in het dossier.

Als u onderstaande velden invult, wordt u teruggemaild door de klachtenadviseur.